bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Deklaracja dostępności

Wstęp
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Minkowicach Oławskich zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Minkowicach Oławskich
Daty publikacji i aktualizacji
Data publikacji strony internetowej: 2019-03-20.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2019-10-18.
Status pod względem zgodności z ustawą
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Treści niedostępne:
- informacje zamieszczone w postaci artykułów lub załączników, które nie są dostępne cyfrowo w całości, ze względu na ich opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
- informacje zamieszczone w formie skanów z uwagi na charakter informacji publikowanych w ten sposób,
- filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
- zdjęcia nie posiadają pełnych opisów alternatywnych,
- dokumenty cyfrowe typu PDF, DOC, DOCX, PPT, PPTX nie są w pełni dostępne ze względu na ich ilość a co za tym idzie na fakt, iż na dzień wystawienia deklaracji nie jest możliwe uzyskanie wszystkich plików w pełni dostępnych cyfrowo,
- elementy multimedialne ze względu na formaty ich publikacji i brak napisów dla osób głuchych lub brak opisów alternatywnych.
Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej
Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-25.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny oraz na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: Microcom -Michał Benka.
Skróty klawiaturowe
Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.
Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Anna Bąk, sekretariat@psp-minkowice-olawskie.pl Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 71 318 60 10. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.
Informacje na temat procedury
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Dostępność architektoniczna
Dane adresowe: Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Minkowicach Oławskich,
ul. Kościelna 20, 55-220 Minkowice Oławskie
Placówka mieści się w jednym budynku, do którego prowadzą wejścia znajdujące się od strony ulicy Głównej oraz od strony boiska. Są one ogólnodostępne w godzinach pracy szkoły. Ponadto do budynku prowadzi jeszcze kolejne wejście od strony boiska oraz wejścia od strony sali gimnastycznej. W sekretariacie szkoły jest podgląd monitoringu obejmujący wejścia główne, teren wokół szkoły oraz korytarze przy salach lekcyjnych. Drogi ewakuacyjne wewnątrz budynku są oznakowane.
W budynku na parterze i pierwszym piętrze znajduje się korytarze, na których znajdują się klatki schodowe. Budynek nie posiada wind.
W budynku nie ma dostosowań dla osób niepełnosprawnych. Istnieje możliwość wjechania na parter budynku wejściem od strony boiska ( podjazd dla niepełnosprawnych)
Do obiektu ma prawo wstępu osoba z psem asystującym. Osoba z psem asystującym może poruszać się po korytarzach i klatkach schodowych. O zamiarze wejścia do szkoły z psem asystującym należy wcześniej powiadomić pracownika administracji lub obsługi osobiście lub telefonicznie pod numerem telefonu 71 318 60 10.
W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.Opublikował: Michał Benka
Publikacja dnia: 29.03.2021
Podpisał: Michał Benka
Dokument z dnia: 29.03.2021
Dokument oglądany razy: 139